Strona główna serwisu 36 Lat Bródnowskie Centrum Kliniczne
Poliklinika Bródnowskiego Centrum Klinicznego

STRONA GŁÓWNA / ODDZIAŁY / ZESPÓŁ ODDZIAŁÓW CHORÓB WEWNĘTRZNYCH, KARDIOLOGII I NADCIŚNIENIA TĘTNICZEGO


Zespół Oddziałów Chorób Wewnętrznych, Kardiologii i Nadciśnienia Tętniczegobędący bazą dla Katedry i Kliniki Kardiologii,

Nadciśnienia Tętniczego i Chorób Wewnętrznych

II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu MedycznegoKierownik Kliniki/Kliniczny Koordynator (Konsultant):

Prof. zwycz. dr hab. n. med. Marek Kuch

Koordynator Świadczeń Pielęgnacyjnych Zespołu: Ewa Jarzyło


STRUKTURA ORGANIZACYJNA


oraz następujące pracownie:


Integralną część Kliniki Kardiologii stanowią:
MOŻLIWOŚCI DIAGNOSTYCZNE I LECZNICZE

Klinika w ciągu roku leczy i diagnozuje około 2800-3000 chorych. Ponad 75% stanowią chorzy kardiologiczni.Oddział Intensywnej Opieki Kardiologicznej

OIOK liczy 14 łóżek monitorowanych i prowadzi leczenie chorych z zagrożeniem życia z przyczyn kardiologicznych, w tym chorych z ostrymi  zespołami wieńcowymi, wymagającymi interwencji hemodynamicznej. OIOK jest leczonych w ciągu roku ok. 2000 chorych. Ponadto wykonuje się w nim konwersję zaburzeń rytmu, kardiowersję elektryczną, również przezprzełykową.
Zespół Hemodynamiki w trakcie zabiegu na naczyniach wieńcowych

 

 

Zakład Zaburzeń Rytmu
Zakład Zaburzeń Rytmu jest integralną częścią Katedry i Kliniki Kardiologii. W Zakładzie we współpracy z pracowniami diagnostycznymi Pracownią Holterowską, Pracownią Testów Wysiłkowych, Pracownią Echokardiografii, Pracownią Hemodynamiki oraz Pracownią Elektrofizjologiczną diagnozowani są chorzy z zaburzeniami rytmu serca, a następnie kwalifikowani do leczenia elektrofizjologicznego lub farmakologicznego. W pracowniach wykonywane są badania, które umożliwiają nie tylko kwalifikację do leczenia, ale także pomagają w ocenie jego skuteczności. Z Zakładem współpracuje także telemedyczny system całodobowej opieki kardiologicznej.
 
Pracownia Holterowska
Zakres czynności:
 Monitorowanie EKG niezbędne w diagnostyce zaburzeń rytmu serca oraz ocenie wskazań do wszczepienia układu stymulującego serce, zagrożenia nagłym zgonem po zawale serca, a także w ocenie skuteczności leczenia. Pracownia dysponuje aparaturą umożliwiającą rejestracje EKG od 24 do 72 godzin, z zapisem w 3 lub 12 kanałach. Rutynowo oceniany jest rytm serca, zmiany ST-T, zmienność i turbulencja rytmu zatokowego (HRV i HRT).
Dla chorych z nadciśnieniem tętniczym prowadzona jest ambulatoryjna automatyczna rejestracja ciśnienia tętniczego (ABPM), która pomaga w diagnozowaniu nadciśnienia i kontroli skuteczności leczenia.
 
Pracownia Elektrofizjologiczna .
Zakres czynności:
 W pracowni wszczepiane są wszystkie rodzaje stymulatorów i kardiowerterów-defibrylatorów. Zabiegi wykonywane są przez 5 dni w tygodniu, rocznie wszczepia się około 400 urządzeń.    Kontrole stymulatorów prowadzone są ambulatoryjnie w ramach Poradni Kardiologicznej, miesięcznie przeprowadza się około 200 badań według indywidualnego harmonogramu właściwego dla pacjenta i wszczepionego urządzenia.
 
Telemedyczny system całodobowej opieki kardiologicznej to unikatowy w skali kraju całodobowy dyżur lekarski, z zastosowaniem badania EKG przez telefon, który umożliwia chorym wprowadzonym do systemu konsultacje w sytuacjach zagrożenia. System ten z powodzeniem działa od 1995 roku i jest szczególnie polecany chorym z napadowym migotaniem przedsionków, nadciśnieniem tętniczym po przebytych ostrych zespołach wieńcowych i z wszczepionym stymulatorem.


 

Pracownia Echokardiografii
Zakres badań:
 
Pracownia Echokardiografii wykonuje badania kliniczne dla Oddziałów Szpitala i ambulatoryjne dla pacjentów Poradni Kardiologicznej WSB
Pracownia Testów Wysiłkowych
Pracownia Hemodynamiki      
Pracownia Hemodynamiki została utworzona w listopadzie 2004 roku. Wyposażona jest w nowoczesny, cyfrowy angiograf Philips Allura. Rocznie w Pracowni wykonywanych jest ok. 1200 koronarografii oraz ok. 700 zabiegów angioplastyki wieńcowej. Od 2008 roku Pracownia pełni 24-godzinny dyżur hemodynamiczny, w ramach którego rocznie leczonych jest ok. 500 pacjentów z ostrymi zespołami wieńcowymi.
W Pracowniwykonuje się:


Poradnia Kardiologiczna
oraz Poradnia Nadciśnieniowa obejmują opieką specjalistyczną  grupę ok. 3500 chorych. W ciągu roku przeprowadzamy ok. 14.000 wizyt ambulatoryjnych z wykorzystaniem wszystkich dostępnych w Klinice procedur diagnostycznych. Opieka ambulatoryjna dotyczy pacjentów uprzednio hospitalizowanych w Klinice jak również chorych kierowanych do diagnostyki i leczenia przez lekarzy POZ.

 


 

Zespół Katedry i Kliniki. Siedzą od lewej: dr Agnieszka Wsół, dr Magdalena Rostek, dr Agnieszka Kosieradzka, dr med. Joanna Syska-Sumińska – z-ca kierownika Kliniki, Kierownik Kliniki Prof. dr hab. med.  Mirosław Dłużniewski, dr Liliana Kostana, dr hab. med. Marek Kuch – z-ca kierownika Kliniki. Stoją od lewej: dr Wojciech Król, dr med. Karol Wrzosek, dr Edyta Wiśniewska, dr Lidia Dziobiak, dr med. Wojciech Braksator, dr Marcin Modzelewski, dr med. Andrzej Światowiec, dr Włodzimierz Gierlak, dr med. Marek Chmielewski, dr Marta Domańska, dr med. Jacek Sawicki, dr Michał Moszczeński, dr med. Iwonna Grzywanowska-Łaniewska, dr Łukasz Zieliński, piel. oddz. Bożena Komuda, dr med. Witold Pikto-Pietkiewicz, dr Izabela Załęska-Zydlewska, dr Cezary Goławski, mgr Piotr Pietras, dr med. Jarosław Król, dr Monika Tomaszewska-Kiecana, dr Juliusz Rawdanowicz, dr Małgorzata Wojciechowska

 


Katedra i Klinika Kardiologii, Nadciśnienia Tętniczego i Chorób Wewnętrznych II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie /bl. "C", II p./


Kierownik/Zakładowy Koordynator (Konsultant)  
tel. bezpośredni: +48 326 58 24
fax: +48 22 326 58 26

 

Sekretariat  
tel. bezpośredni: +48 22 326 58 24
tel. wew.: 56-05
e-mail wewnikard@brodnowski.pl

 

Lekarz Dyżurny  
tel. wew.: 55-05

 

"R" Kardiologiczna  
tel. bezpośredni: +48 22 326 59 44

 

Koordynator Świadczeń Pielęgnacyjnych Zespołu  
tel. wew.: 56-31

 

Kierownik Poradni Kardiologicznej  
tel. bezpośredni: +48 22 326 52 75

 

Poradnia Kardiologiczna  
tel. bezpośredni: +48 22 326 52 71

 

« wróć