klauzula email

 

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych dla osób kontaktujących się ze
Szpitalem za pośrednictwem poczty elektronicznej
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mazowiecki Szpital Bródnowski w
Warszawie
Sp. z o. o., ul. Kondratowicza 8, 03-242 Warszawa, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod  nr KRS 0000336164, posiadającym REGON 141983460, NIP
5242688913 zwany
w dalszej części „Szpitalem” lub „Administratorem”.
2. Z Administratorem można skontaktować się pisząc pod wskazany wyżej adres lub przesyłając
wiadomość e-mail na adres: sekretariat@brodnowski.pl
3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych („IOD”) tj. Panią Ewę Kramkowską,
z którą można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych
osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.
Z IOD można skontaktować poprzez adres e-mail: IOD@brodnowski.pl
4. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane:
a) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – tj. prawnie uzasadnionego interesu realizowanego
przez Administratora tj.: w celu umożliwienia Administratorowi udzielenia Pani/Panu
odpowiedzi na zadane pytanie, skargę, wniosek lub inne zgłoszenia oraz w celu umożliwienia
Administratorowi obrony przed ewentualnymi roszczeniami lub umożliwienia
Administratorowi ustalenia lub dochodzenia roszczeń;
b) na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO – tj. w celu wykonania obowiązku prawnego ciążącego
na Administratorze, w szczególności wynikającego z ustawy o dostępie do informacji
publicznej, ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
c) na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO – tj. w celu w celu realizacji zawartej umowy lub
podjęcia czynności na rzecz jej zawarcia;
5. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, prawo uzyskania kopii
danych, prawo do sprostowania danych osobowych, prawo do usunięcia danych (tzw. „prawo
do bycia zapomnianym”), prawo do przeniesienia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana
danych osobowych.
6. Wskazane żądania mogą być wnoszone na adres Administratora (wskazany w punkcie 1), a także
na adres sekretariat@brodnowski.pl lub bezpośrednio do Inspektora Ochrony Danych na adres
IOD@brodnowski.pl.  
7. W przypadku, gdy Pani/Pana zdaniem przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych
narusza przepisy prawa (dotyczące ochrony danych osobowych), ma Pani/Pan prawo do
wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych tj. do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, Warszawa).
8. Podanie przez Panią danych jest dobrowolne, ale konsekwencją niepodania danych (np. danych
umożliwiających nawiązanie z Panią/Panem kontaktu w celu obsługi zapytania) może być brak
możliwości obsługi Pani/Pana zapytania przez Administratora.
9. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być:
a) dostawcy usług rozwiązań technicznych (w tym dostawcy rozwiązań IT, podmioty
odpowiedzialne za serwisowania sprzętu);
b) podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi doradcze, w tym usługi prawne.
10.Pani/ Pana dane osobowe mogą być również udostępniane podmiotom uprawnionym do
dostępu do Pani/Pana danych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
11.W stosunku do Pani/Pana nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym decyzje
opierające się na profilowaniu.
12.Pani/Pana dane osobowe:
a) przetwarzane w celu wskazanym w punkcie 4 lit. a będą przetwarzane przez okres:
 3 miesięcy –w przypadku udzielenia odpowiedzi na zadane przez Panią/Pana pytanie.
Okres przetwarzania może zostać wydłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli
przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne do dochodzenia ewentualnych
roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora.
 w przypadku złożenia skargi, wniosku - dane służące do dochodzenia roszczeń lub
obrony przed takimi roszczeniami będą przetwarzane do czasu przedawnienia
roszczeń lub prawomocnego zakończenia postępowania.
b) przetwarzane w celu wskazanym w punkcie 4 lit. b będą przetwarzane przez okres wynikający
z powszechnie obowiązujących przepisów prawa (np. z ustawy prawo zamówień publicznych
– jeżeli jest to związane z prowadzonym postępowaniem), wskazany okres przetwarzania
może zostać przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych
osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed takimi
roszczeniami przez Administratora.
c) przetwarzane w celu wskazanym w punkcie 4 lit. c będą przetwarzane przez czas cały okres
obowiązywania umowy, następnie przez okres wynikający z powszechnie obowiązujących
przepisów prawa. Wskazany wyżej okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych może
zostać przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych
będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed takimi
roszczeniami przez Administratora.