Uzupełnienie interoperacyjnego środowiska przepływu danych i informacji w procesach medycznych i niemedycznych Szpitala wraz z zapewnieniem wysokiej dostępności i bezpieczeństwa danych i systemów

logi.jpg [55.33 KB]

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19


Nazwa Projektu:

„Uzupełnienie interoperacyjnego środowiska przepływu danych i informacji w procesach medycznych i niemedycznych Szpitala wraz z zapewnieniem wysokiej dostępności i bezpieczeństwa danych i systemów”

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020, Oś Priorytetowa – XII REACT EU dla Mazowsza, Działanie 12.2 REACT EU dla e-usług na Mazowszu

Beneficjent: Mazowiecki Szpital Bródnowski Sp. z o.o.

Czas Realizacji Projektu: 1 maja 2022 – 30 czerwca 2023

Budżet Projektu: 38 577 000,00 zł

Poziom dofinansowania UE: 100%

 

Opis Projektu:

Mazowiecki Szpital Bródnowski Sp. z o.o. jako Beneficjent realizuje w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020 projekt pn. „Uzupełnienie interoperacyjnego środowiska przepływu danych i informacji w procesach medycznych i niemedycznych Szpitala wraz z zapewnieniem wysokiej dostępności i bezpieczeństwa danych i systemów”.

Projekt obejmuje swym zakresem informatyzację Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego i polega na rozbudowie istniejących i zakupie nowych systemów informatycznych i elementów platform internetowych wraz z niezbędnym sprzętem teleinformatycznym. Wdrażane w ramach projektu usługi mają za zadanie usprawnienie zarządzania podmiotem leczniczym, usprawnienie procesu leczenia, zwiększenie efektywności pracy personelu placówki i podniesienie jakości usług medycznych.

W ramach projektu zostanie zakupiony sprzęt informatyczny, oprogramowanie i elementy systemów niezbędnych do podniesienia sprawności procesu leczenia i diagnostyki oraz zwiększenia poziomu bezpieczeństwa danych osobowych i medycznych przetwarzanych w sieci.

 

Planowane zadania do realizacji w ramach projektu:

W ramach projektu zaplanowano do realizacji następujące zadania:

 

Zadanie nr 1 Wzmocnienie dostępności i bezpieczeństwa danych i systemów

W ramach zadania dokonany zostanie zakup i konfiguracja sprzętu dla potrzeb wzmocnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych oraz cyberbezpieczeństwa danych i krytycznych systemów Szpitala, z uwzględnieniem obsługi zdarzeń niepożądanych tj.

 • zakup stacji roboczych i laptopów dla pracowników medycznych i administracyjnych;
 • zakup przełączników sieciowych (przełączniki rdzeniowe (światłowodowe) wraz z komponentami: moduły GBIC i przewody STACK, przełączniki dostępowe wraz z komponentami, małe przełączniki dostępowe;
 • zakup serwerów, macierzy, oprogramowywania bazodanowego Oracle oraz licencji na systemy wirtualizacji dla potrzeb utworzenia środowiska redundantnego i testowego sytemu HIS;
 • zakup systemu wykonywania kopii zapasowych maszyn wirtualnych, szybkiego ich odtwarzania oraz zapewnienia tworzenia kopii, które nie będą możliwe do zdalnego skasowania lub zaszyfrowania. Z tego względu system będzie posiadał oprócz serwera z koniecznym oprogramowaniem, również bibliotekę taśm LTO typu WORM;
 • budowę systemu pozyskiwania danych dla potrzeb kontroli zdarzeń niepożądanych poprzez rozszerzenie sieci telefonii cyfrowej.

 

Zadanie nr 2 Rozbudowa / rozwój rezonansu magnetycznego Interwencyjnego Centrum Neuroterapii (INC)

Celem zadania jest rozbudowa posiadanego przez szpital aparatu rezonansu magnetycznego Interwencyjnego Centrum Neuroterapii (INC), poprzez doposażenie oprogramowania sterującego pracą aparatu o nowe funkcjonalności oraz rozbudowy lub wymianę serwera sterującego.

Oprogramowanie zostanie rozbudowane o funkcjonalności, które spowodują:

 • skrócenie czasu trwania badań;
 • podniesienie jakości diagnoz poprzez wsparcie procesu diagnostycznego automatycznymi korektami obrazu wykonywanymi przez sztuczną inteligencję;
 • wyeliminowanie artefaktów powstających w trakcie długotrwałych badań, wywoływanych przez mimowolne ruchy Pacjentów, w szczególności dotyczy to dzieci oraz osób z chorobami neurologicznymi.

 

Zadanie nr 3 Stworzenie i udostępnienie usługi cyfrowej na trzecim poziomie dojrzałości

Celem zadania jest wdrożenie systemu wraz z usługą elektroniczna na 3 poziomie dojrzałości, służącego do dystrybucji badań diagnostyki obrazowej w formacie DICOM za pośrednictwem portalu internetowego. Towarzysząca systemowi usługa elektroniczna umożliwi Pacjentowi, po zalogowaniu, przejrzenie i pobranie swoich badań obrazowych zrealizowanych w Mazowieckim Szpitali Bródnowskim wraz z ich opisami. Dzięki temu rozwiązaniu uda się wyeliminować konieczność dodatkowych wizyt Pacjentów w celu odbioru wyników.

System udostępniony dla pacjentów będzie zgodny ze standardami WCAG 2.1 dla osób z niepełnosprawnością. Oznacza to, że w ramach wdrażanych systemów będą zastosowane mechanizmy, zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego, uwzględniające wszystkich użytkowników tych systemów.

 

Zadanie nr 4 Wsparcie techniczne

Zadanie to będzie realizowane jako usługa, w ramach której wybrani w drodze postępowania o zamówienie publiczne wykonawcy, wspierać będą Szpital m.in. w zakresie doradztwa technicznego w dziedzinie strojenia baz danych i serwerów aplikacyjnych oraz doradztwa w dziedzinie zabezpieczania systemów informatycznych Szpitala polegającego na doborze odpowiednich technologii i rozwiązań technicznych, w celu zapewnienia rozwiązań na najwyższym poziomie bezpieczeństwa oraz efektywności.

W ramach zadania wykonany zostanie również audyt bezpieczeństwa systemu informacyjnego wykorzystywanego do świadczenia usługi kluczowej oraz zapewnione zostanie wsparcie m.in. w zakresie:

 • identyfikowania zagrożeń w odniesieniu do systemów informacyjnych operatora usługi kluczowej oraz proponowania rozwiązań ograniczających ryzyko wynikające z tych zagrożeń;
 • analizowania oprogramowania szkodliwego i określania jego wpływu na system informacyjny operatora usługi kluczowej;
 • zabezpieczania informacji potrzebnych do analizy powłamaniowej, pozwalających na określenie wpływu incydentu poważnego na świadczenie usługi kluczowej;
 • konfiguracji i instalacji zakupionego sprzętu teleinformatycznego.

 


Aktualności:

komputery2.jpg [436.36 KB]

Postępy prac prowadzonych w ramach realizacji projektu na dzień 22.09.2023 r.

zwiekszeniebudzetu.jpg [469.71 KB]

Zwiększenie budżetu projektu

 

postępy-prac_5_lipiec_1.jpg [679.31 KB]

Postępy prac prowadzonych w ramach realizacji projektu na dzień 5.07.2023 r.

j.jpg [918.26 KB]

Postępy prac prowadzonych w ramach realizacji projektu na dzień 14.04.2023 r.

IT2.jpg [564.24 KB]

Postępy prac prowadzonych w ramach realizacji projektu na dzień 11.11.2022 r.