Interwencyjne Centrum Neuroterapii /INC@Brodno/ w Klinice Neurochirurgii CMKP Szpitala Bródnowskiego w Warszawie i w Klinice Neurochirurgii Uniwersytetu Kalifornijskiego  w San Francisco/ INC@UCSF/ -ośrodek siostrzany.

 Interwencyjne Centrum Neuroterapii.jpg [36.68 KB]

Terapia Genowa Mózgu

Operacje mózgu  monitorowane  w czasie rzeczywistym  3 Teslowym  Rezonansem Magnetycznym znajdującym się na sali operacyjnej.

Większość chorób neurologicznych leczonych jest jedynie objawowo bowiem brak wiedzy na temat przyczyn zachorowania sprawia,  że stosowana terapia może jedynie  łagodzić objawy choroby  nie wpływając zazwyczaj  na szybkość jej przebiegu.  Zwiększająca się wiedza na temat patofizjologii chorób mózgu sprawia, że stajemy się coraz bliżsi możliwości ich  leczenia przyczynowego. Przykładem takiej jednostki chorobowej jest choroba Parkinsona, w  której  zanik istoty czarnej w śródmózgowiu prowadzi do spadku poziomu  Dopaminy, odpowiedzialnej za wystąpienie objawów choroby.  Dotychczasowe leczenie choroby Parkinsona polega  na doustnym podawaniu  prekursorów tej substancji w postaci L-Dopy, która po przemianie w Dopaminę łagodzi objawy choroby. Leczenie to jest  bardzo niedoskonałe bowiem Dopamina jeśli nawet dotrze do celu  to oddziałuje o cały mózg,  a nie na wybrane  obszary gdzie  jest jej niedobór. Leczenie operacyjne tej choroby, podobnie jak i terapia farmakologiczna jest również leczeniem objawowym i  niedoskonałym. Idealną terapią byłaby zatem możliwość takiego dostarczenia Dopaminy  aby dotarła ona  do miejsca receptorowego czyli takiego gdzie jest jej niedobór.

Aby przeprowadzić  takie leczenie należy rozwiązać dwa, znaczące problemy:
  • osiągnąć niespotykaną dotychczas w medycynie precyzję  chirurgicznego osiągnięcia wybranego celu w mózgu

Tak precyzyjne osiągnięcia celu w mózgu możliwe jest wyłącznie poprzez operacje wykonywane    dotychczas niestosowanymi  technikami czyli w czasie rzeczywistym silnego pola 3 Teslowego rezonansu magnetycznego. Współczesne, najbardziej precyzyjne   operacje   kierowane obrazem odbywają się na całym świecie w ten sam sposób. Polegają one na  rejestracji obrazu mózgu chorego za pomocą  MR i CT wykonywanymi na kilka lub kilkanaście godzin przed planowaną operacją, który w dniu zabiegu chirurgicznego wgrywa się w system neuronawigacji naprowadzający na obrany cel w mózgu. Technika ta jednak nie  pozwala  na osiągnięcie doskonałej precyzji bowiem  obraz na monitorach pokazuje położenie struktur mózgowych sprzed kilkunastu godzin, a nie ten jaki jest w chwili wykonywania zabiegu operacyjnego. Obraz tak uzyskany jest wystarczający dla operacji onkologicznych jednak nie pozwala na osiąganie ze  100% dokładnością milimetrowych struktur jakimi są jądra podstawy mózgu.

Dla uzyskania takiej precyzji konieczne jest wykonywanie operacji w czasie rzeczywistym pracy 3 Teslowego   rezonansu magnetycznego.  Aby stało się to możliwe konieczne jest umieszczenie w sali operacyjnej nie tylko takiego aparatu MR ale i posiadanie całego, unikalnego  instrumentarium operacyjnego  od aparatu i monitora  do znieczulenia począwszy  poprzez wiertarki szybkoobrotowe, trepany , aparaty do koagulacji, ssaki, pompy infuzyjne  do wszystkich narzędzi chirurgicznych , które wykonane być muszą   z materiałów niemagnetycznych.

  • wprowadzić w to miejsce substancję  zwiększającą poziom Dopaminy

Zwiększenie poziomu Dopaminy w miejscu receptorowym uzyskać można poprzez   terapię genową czyli precyzyjne wprowadzenie w określone  miejsca w mózgu terapeutycznych genów z wykorzystaniem wektorów wirusowych.

Wieloletnia współpraca  prof. Mirosława Ząbka z Kliniki Neurochirurgii CMKP Szpitala Bródnowskiego i prof. Krzysztofa  Bankiewicza z Uniwersytetu Kalifornijskiego w San Francisco przy wsparciu Urzędu Marszałkowskiego i Zarządu Szpitala Bródnowskiego doprowadziła do powstania pierwszego w Europie dedykowanego ośrodka do prowadzenia operacji w czasie rzeczywistym silnego 3 Teslowego  pola magnetycznego  z wykorzystaniem  technik terapii genowej mózgu.


Otwierany ośrodek jest siostrzanym do tego  otwartego ostatnio  w San Francisco.  W Interwencyjnym Centrum Neuroterapii planowane jest prowadzenie  prób  klinicznych zmierzających do leczenia pacjentów z chorobą Parkinsona,  innych  chorób  układu nerwowego i nowotworów złośliwych mózgu. Wykonywane w Interwencyjnym Centrum Neuroterapii operacje  polegać będą na domózgowych infuzjach  terapeutycznych genów, czynników troficznych i nanocząsteczek zawierających leki przeciwnowotworowe.  

Wielodyscyplinarny zespół prowadzący to leczenie składać się będzie z polskich, amerykańskich i europejskich ekspertów.

 INFORMACJE O PROJEKCIE:

Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o. w okresie od 10.07 do 31.12.2015r. zrealizował przedsięwzięcie pn. ”Zakup innowacyjnego sprzętu do Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Sp. z o.o.”.  Przedmiotowa inwestycje polegała na zakupie sprzętu i aparatury medycznej do Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego, który będzie mógł być wykorzystywany przede wszystkim do świadczenia wysokospecjalistycznych usług medycznych przez MSB oraz stworzenie Europejskiego Centrum Kompleksowego Leczenia Nowotworów Układu Nerwowego z nowoczesną hybrydową salą operacyjną dedykowaną na potrzeby Kliniki Neurochirurgii. Sprzęt i urządzenia nabyte w ramach niniejszego przedsięwzięcia, będą służyły do świadczeń gwarantowanych zakontraktowanych w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Dzięki zakupowi nowoczesnych specjalistycznych urządzeń i wyposażenia medycznego w tym wysokospecjalistycznego rezonansu magnetycznego 3.0 T, przedsięwzięcie przyczyni się w istotnym stopniu do poprawy sytuacji społeczno-gospodarczej Mazowsza, szczególnie poprzez zwiększenie dostępności mieszkańców regionu do specjalistycznych usług medycznych w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz poprawę jakości świadczonych usług medycznych.  Wyposażenie w nowoczesny sprzęt i specjalistyczną aparaturę medyczną oraz stworzenie Europejskiego Centrum Kompleksowego Leczenia Nowotworów Układu Nerwowego, stworzą realne możliwości wdrażania najnowszych osiągnięć światowej medycyny na Mazowszu, przyczynią się do wykorzystania w większym stopniu posiadanego potencjału placówki i podniosą prestiż Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego – stanowi to wartość dodaną projektu.  W celu utworzenia Europejskiego Centrum Kompleksowego Leczenia Nowotworów Układu Nerwowego zmodernizowano 1 285,54 m2 powierzchni wraz z modernizacją Kliniki Neurochirurgii.

 Projekt ”Zakup innowacyjnego sprzętu do Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Sp. z o.o.” ma strategiczne znaczenie dla realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. W znaczący sposób przyczynia się do realizacji kierunków wskazanych w Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020 – jego realizacja jest niezwykle istotna zarówno z punktu widzenia osiągnięcia kluczowych wskaźników Działania 7.1 RPO WM, jak i zakładanych wskaźników rozwoju społeczno-gospodarczego województwa mazowieckiego.

Projekt został zrealizowany w ramach dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego RPO WM 2007-2013 (poziom dofinansowania 85%) , z budżetu państwa (poziom dofinansowania 14%) oraz ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego (poziom dofinansowania 1%).

Całkowita wartość projektu wynosi  24 210 903,09 zł z czego:
Wkład wspólnotowy Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:  20 579 267,62 zł
Budżet Państw
a:  3 389 526,43 zł
Samorząd Województwa Mazowieckiego
:  235 946,14 zł

 

Nasi specjaliści:

 

 

 

 

 

Prof. dr hab. n. med. Mirosław Ząbek

Kierownik Centrum