Ambulatoryjna Rejestracja Telefoniczna: 22 326 52 26 (Pn. - Pt.: 7.30 - 18.00) Informacja:  22 326 53 17 (Pn. - Pt.: 8:00-15.30) Przejdź na nasz profil na facebooku
Strona główna
Tłumacz języka migowego
Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19Przejdź do BIP

Klauzula e-mail

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych dla osób kontaktujących się ze Szpitalem za pośrednictwem poczty elektronicznej

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o. o., ul. Kondratowicza 8, 03-242 Warszawa, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod  nr KRS 0000336164, posiadającym REGON 141983460, NIP 5242688913 zwany w dalszej części „Szpitalem” lub „Administratorem”.

2. Z Administratorem można skontaktować się pisząc pod wskazany wyżej adres lub przesyłając wiadomość e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych („IOD”) tj. Panią Ewę Kramkowską, z którą można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych. Z IOD można skontaktować poprzez adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

4. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane:

a) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – tj. prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora tj.: w celu umożliwienia Administratorowi udzielenia Pani/Panu odpowiedzi na zadane pytanie, skargę, wniosek lub inne zgłoszenia oraz w celu umożliwienia Administratorowi obrony przed ewentualnymi roszczeniami lub umożliwienia Administratorowi ustalenia lub dochodzenia roszczeń;

b) na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO – tj. w celu wykonania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, w szczególności wynikającego z ustawy o dostępie do informacji publicznej, ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;

c) na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO – tj. w celu w celu realizacji zawartej umowy lub podjęcia czynności na rzecz jej zawarcia;

5. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, prawo uzyskania kopii danych, prawo do sprostowania danych osobowych, prawo do usunięcia danych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”), prawo do przeniesienia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

6. Wskazane żądania mogą być wnoszone na adres Administratora (wskazany w punkcie 1), a także na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub bezpośrednio do Inspektora Ochrony Danych na adres
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

7. W przypadku, gdy Pani/Pana zdaniem przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych narusza przepisy prawa (dotyczące ochrony danych osobowych), ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, Warszawa).

8. Podanie przez Panią danych jest dobrowolne, ale konsekwencją niepodania danych (np. danych umożliwiających nawiązanie z Panią/Panem kontaktu w celu obsługi zapytania) może być brak możliwości obsługi Pani/Pana zapytania przez Administratora.

9. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być:

a) dostawcy usług rozwiązań technicznych (w tym dostawcy rozwiązań IT, podmioty odpowiedzialne za serwisowania sprzętu);

b) podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi doradcze, w tym usługi prawne.

10.Pani/ Pana dane osobowe mogą być również udostępniane podmiotom uprawnionym do dostępu do Pani/Pana danych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

11.W stosunku do Pani/Pana nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym decyzje opierające się na profilowaniu.

12.Pani/Pana dane osobowe:

  1. przetwarzane w celu wskazanym w punkcie 4 lit. a będą przetwarzane przez okres:
  • 3 miesięcy –w przypadku udzielenia odpowiedzi na zadane przez Panią/Pana pytanie.
    Okres przetwarzania może zostać wydłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne do dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora.
  • w przypadku złożenia skargi, wniosku - dane służące do dochodzenia roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami będą przetwarzane do czasu przedawnienia roszczeń lub prawomocnego zakończenia postępowania.
  1. przetwarzane w celu wskazanym w punkcie 4 lit. b będą przetwarzane przez okres wynikający
  • z powszechnie obowiązujących przepisów prawa (np. z ustawy prawo zamówień publicznych – jeżeli jest to związane z prowadzonym postępowaniem), wskazany okres przetwarzania może zostać przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora.
  1. przetwarzane w celu wskazanym w punkcie 4 lit. c będą przetwarzane przez czas cały okres obowiązywania umowy, następnie przez okres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Wskazany wyżej okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych może zostać przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora.